Privatumo politika

Paskutinis atnaujinimas 2019.04.15

Mes gerbiame kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi UAB „AŠA“ paslaugomis, perka prekes, teikia jai paslaugas, siekia tapti UAB „AŠA“ komandos nariu arba kai yra jų darbdavys, siekiant informuoti asmenis apie tai, kokią informaciją mes renkame ir kaip ją naudojame. Duomenys gali būti renkami ir interneto svetainėje http://www.pleveles.lt/ (toliau – Interneto svetainė) ir / ar bet kokiu su UAB „AŠA“ bendravimo, paslaugų ar prekių įsigijimo metu.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB “AŠA”, juridinio asmens kodas 133310153, adresas korespondencijai Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas (toliau – Bendrovė, mes), įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, kuri laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
Bendrovės veikla apima prekybą ant stiklų (pastatų, automobilių ir pan.) klijuojamomis plėvelėmis ir paslaugas, susijusias su klijuojamų plėvelių panaudojimu, pvz.: klijavimas, stiklų ir stiklinių paviršių dekoravimas, stiklų tamsinimas / tonavimas, laminavimas, automobilio kėbulo ar jo detalių dekoravimas bei reklama ant automobilių.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Prašymas – duomenų subjekto (fizinio asmens) prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis ar pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, bendraudamas su Bendrove socialiniais tinklais, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar rašo mums atsiliepimą interneto svetainėje ar ketina tapti mūsų darbuotoju.
Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai interneto svetainėje parašo mums atsiliepimą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę; iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonės interneto svetainės. Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar perka prekes, apsilanko interneto svetainėje.
Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Surenkamus duomenis naudojame:
a) siekdami suteikti aukštą Paslaugų kokybę klientams ir individualų aptarnavimą;
b) atpažinti klientus ir su jais susisiekti;
c) rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose;
d) siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
e) darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
a) jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
b) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą ar prekių pardavimą pagal sutartį;
c) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
d) mums paslaugas teikiančioms įmonėms (IT sistemas ar internetinę svetainę prižiūrinčioms įmonėms, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, pašto ar siuntų tarnyboms ir pan.);
e) partneriams.

RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS

Bendrovė renka asmens duomenis apie:
a) asmenis, kurie pateikia užklausą su tikslu pirkti Bendrovės parduodamas prekes ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas. Renkami šie duomenys: juridinių bei fizinių asmenų kontaktiniai duomenys, kaip vardas ir pavardė, pareigos, įmonė (įstaiga), el. pašto adresas, telefono numeris, adresas (jei pageidaujate, kad mūsų paslauga būtų suteikta Jūsų nurodytu adresu), atsiskaitomosios sąskaitos numeris (jei atsiskaitote su mumis banko pavedimu);
b) asmenis, kurie parašo mums atsiliepimą interneto svetainėje ar bendrauja su mumis socialiniuose tinkluose ar per Skype. Renkami šie duomenys: vardas, el. pašto adresas. Registruodamiesi ar bendraudami per Skype ar tapdami mūsų draugu socialiniuose tinkluose duodate sutikimą Bendrovei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Bendrovė pateiktų Jums aktualią informaciją apie mūsų prekes ir paslaugas;
c) asmenis, kurie lankosi Bendrovės patalpose paslaugų suteikimui ar įvažiuoja automobiliu į paslaugų suteikimo patalpas, kur yra įrengtas vaizdo stebėjimas ar asmenis, kurie naudojasi Bendrovės automobiliais, kuriuose yra įrengta globalinė padėties nustatymo sistema (GPS). Renkami šie duomenys: atvaizdas, valstybinis automobilio numeris, atvykimo / išvykimo laikas, judėjimo trajektorija, laikas ir kiti GPS sistemos fiksuojami duomenys.
d) interneto svetainės lankytojus ir jų IP adresą, susirašinėjimo ar Skype pokalbio metu Jūsų mums pateikti asmens duomenys;
e) kandidatus į darbo ar praktikos vietą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS IR SAUGOJIMO TERMINAI

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina pagal duomenų tvarkymo tikslus.
Jūsų duomenis saugosime 10 (dešimt) metų po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis (paslaugos įvykdymo) dienos.
Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Jei Jūs atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės – organizacinės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame būtų saugūs. Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų, IT infrastruktūros parinkimas, personalo, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigų prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimas.
Primename, kad internetu ar socialiniais tinklais perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

DARBUOTOJŲ IR PRAKTIKANTŲ ATRANKOS

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo ar praktikos atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai siekiant dalyvauti ateityje mūsų skelbiamose atrankose, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 6 (šešis) mėnesius po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
f) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
g) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateiksime atsakymą.

Jūs turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę, jei manote, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovėje tvarkome nesilaikant įstatymų reikalavimų.

POLITIKOS KEITIMAS

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje http://www.pleveles.lt/ dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Bendrovės teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

SUSISIEKIMAS SU MUMIS

Į Bendrovę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Bendrovės turimą informaciją apie asmenį. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: http://www.pleveles.lt/ ar telefonu: + 370 37 410820.