LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, KURIŲ STIKLŲ ŠVIESOS LAIDUMAS MAŽESNIS NEGU LEISTINA, IŠDAVIMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1V-319

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 3-241 „Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms“ (Žin., 2003, Nr. 43-1991):

1. T v i r t i n u Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo instrukciją (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad leidimai naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja iki juose nurodytos datos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 5 „Dėl leidimų išdavimo kelių transporto priemonėms, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina“ (Žin., 2000, Nr. 4-108);

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 268 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl leidimų išdavimo kelių transporto priemonėms, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1684).

4. P a v e d u:

4.1. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje instrukcijoje nustatytų leidimų blankų, registracijos žurnalų įsigijimą;

4.2. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                              RAIMONDAS ŠUKYS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1V-319

 

LEIDIMŲ NAUDOTI KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES,

KURIŲ STIKLŲ ŠVIESOS LAIDUMAS MAŽESNIS NEGU LEISTINA, IŠDAVIMO

INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina (toliau – leidimas), išdavimo tvarką.

2. Leidimas (forma nustatyta instrukcijos priede) yra griežtos apskaitos dokumentas, išduotas valstybės institucijai ar įstaigai, fiziniam asmeniui, suteikiantis teisę naudoti kelių transporto priemonę su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis nei leistina.

3. Stiklai, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina, – papildomai bet kokiu būdu apdoroti stiklai, patenkantys į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu ir kurių šviesos laidumas yra:

3.1. mažesnis kaip 75 proc., bet ne mažiau kaip 65 proc. priekinio stiklo;

3.2. mažesnis kaip 70 proc., bet ne mažiau kaip 20 proc. priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Leidimas šioje instrukcijoje nustatyta tvarka gali būti išduodamas:

4.1. valstybės institucijoms ar įstaigoms naudoti jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina ir kurios yra naudojamos:

4.1.1. Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko bei ministrų;

4.1.2. teisės aktais nustatytai operatyvinei veiklai vykdyti;

4.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka konvojuoti, eskortuoti ir lydėti.

5. Instrukcijos 4 punkte nurodytoms institucijoms, įstaigoms leidimus išduoda ir jų apskaitą tvarko aukštesnės pakopos policijos komisariatai pagal kelių transporto priemonės registracijos vietą. Leidimus išduoti taip pat gali ir policijos generalinio komisaro įgaliota kita policijos įstaiga.

6. Leidimas išduodamas policijos įstaigai išnagrinėjus pateiktą prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

6.1. kelių transporto priemonės registracijos liudijimo kopija;

6.2. kelių transporto priemonės nuomos, panaudos sutarčių ar kitų, patvirtinančių teisėtą valdymo jomis pagrindą, dokumentų, jeigu kelių transporto priemonė naudojama nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos arba minėtų dokumentų originalai ir kopijos. Šių dokumentų originalus ir kopijas priėmęs policijos įstaigos pareigūnas sutikrina kopijas su originalais ir, kopijas patvirtinęs savo parašu, originalus grąžina pareiškėjui.

7. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo užregistravimo policijos įstaigoje dienos.

8. Nusprendusi išduoti leidimą, policijos įstaiga informuoja apie priimtą sprendimą instituciją, įstaigą ar fizinį asmenį. Kelių transporto priemonės, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, stiklų laidumas turi būti patikrintas kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančioje įmonėje per vieną mėnesį nuo priimto sprendimo datos.

9. Jeigu kelių transporto priemonės stiklai atitinka instrukcijos 3 punkto reikalavimus, policijos įstaiga išduoda nustatytos formos leidimą.

10. Leidimai išduodami dvejiem metams arba iki kelių transporto priemonės valdymo termino, apriboto kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, galiojimo pabaigos, jeigu jis baigiasi anksčiau nei po dvejų metų.

11. Išduoti leidimai registruojami leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, registracijos žurnale, kuriame nurodoma leidimo išdavimo data, galiojimo data, policijos įstaigos pavadinimas, pareigūno, įteikusio leidimą, pareigos, vardas, pavardė, parašas, kelių transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, šią kelių transporto priemonę nuosavybės ar patikėjimo teise valdančios ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojančios institucijos, įstaigos pavadinimas, jos atstovo ir fizinio asmens, valdančio kelių transporto priemonę nuosavybės ar patikėjimo teise ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais, vardas, pavardė, parašas. Šie duomenys taip pat gali būti registruojami kompiuterinėje duomenų bazėje.

12. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, naujas leidimas išduodamas šios instrukcijos nustatyta tvarka bei grąžinus negaliojantį leidimą.

13. Pametusi ar kitaip praradusi leidimą, valstybės institucija, įstaiga ar fizinis asmuo pateikia prašymą išduoti naują leidimą ir jame nurodo leidimo pametimo ar praradimo aplinkybes. Policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, vadovaudamasis šia instrukcija, valstybės institucijos, įstaigos ar fizinio asmens duomenis sutikrinęs su įrašu leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, registracijos žurnale ir įvertinęs, ar kelių transporto priemone naudojasi instrukcijos 4 punkte nurodytos institucijos, įstaigos ar fiziniai asmenys, išduoda naują nustatytos formos leidimą. Apie pakartotinai išduotą leidimą instrukcijos 11 punkte nustatyta tvarka pažymima leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, registracijos žurnale.

14. Pasikeitus kelių transporto priemonės, kurios stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, savininkui ar valdytojui, leidimas laikomas negaliojančiu ir per 10 kalendorinių dienų grąžinamas jį išdavusiai policijos įstaigai.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Ginčai dėl leidimų išdavimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo instrukcijos priedas

 

LEIDIMO NAUDOTI KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES,

KURIŲ STIKLŲ ŠVIESOS LAIDUMAS MAŽESNIS NEGU LEISTINA, BLANKO FORMA

 

1. Leidimo naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, blankas turi būti pagamintas iš tvirto baltos spalvos popieriaus ar kitos medžiagos, turinčios tokias pačias kaip tvirto baltos spalvos popieriaus ar atsparesnes intensyviam eksploatavimui savybes. Leidimo blankas neturi technologinių apsaugos priemonių. Leidimo blanko formatas turi būti 105 x 75 mm.

 

Informacijos šaltinis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304334&p_query=&p_tr2= (2013 metų birželis)

Kontaktai

UAB „AŠA”
Partizanų g. 17, LT-49476, Kaunas

Darbo laikas: I-V 8:00-17:00

Koordinatės navigacijai: 54.918402 23.952654

 

 

Tel.: + 370 37 411566.
Faksas: + 370 37 410820.
Mob. tel.  +370 620 41 726
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Bendraukime:

Profesionalių interneto svetainių kūrimas Viešasis kalbėjimas